Skibsbevaringsfonden erklærede i 2011 K1054 Karen bevaringsværdig. Erklæringen blev fornyet i 2015. Med denne udmærkelse følger en forpligtelse til at vedligeholde skibet i overensstemmelse med traditionen og på en måde, der sikrer, at dets oprindelige kvaliteter bevares. Erklæringen er et offentligt dokument og det synlige bevis på, at skibet har høj kulturhistorisk formidlingsværdi. Det betyder, at Skibsbevaringsfonden vurderer skibet som betydningsfuldt for samfundets forståelse af dansk maritim kultur.

Erklæringen fra 2011 blev ved ejerskiftet fornyet i december 2015 og gælder for 10 år ad gangen

Bogø Kvaselag værner om Karen og formidler historien

Karen har således officiel status som varigt kulturminde, og Bogø Kvaselag passer skibet og sørger for, at den fornemme udmærkelse ikke bliver gjort til skamme. Allerede ved sin blotte tilstedeværelse i Bogø Havn, hvor der kommer mange turister, udfylder Karen sin rolle som vidnesbyrd om det 20. århundredes økonomi, erhverv, handel, levevilkår, fangstteknik og bådebyggerhåndværk. Desuden deltager Karen i lokale stævner. På den måde er der et stort publikum, som stifter bekendtskab med Karen.

F.eks. deltog K1054 Karen i landsforeningen Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2016 i Nakskov, hvor båden blev præmieret for sin fine stand og sit historiske formidlingsarbejde. Desuden deltog Karen i Bogø Sejlklubs traditionsrige kapsejlads ’Tærø Rundt’ den 4. juni 2016. Karen gennemførte sejladsen i fin stil for fulde fem sejl, og der citeres fra logbogen: “Ved festen i teltet på havnen fik Karen maksimumpoint for både den tekniske og kunstneriske udførelse.”

Karen i Grønsund som deltager i Tærø Rundt 2017

Herudover formidles historien om Karen via foredrag og Karens hjemmeside. Kvaselagets historiker har endvidere etableret store, kommenterede billedsamlinger på Pinterest om åledrivkvaser i almindelighed og Karen i særdeleshed.

Annonce for foredraget “Karen og ålene”
Skibstavle

Bogø Kvaselag er medlem af Træskibs Sammenslutningen – Landsforeningen for bevarelse af ældre brugsfartøjer.

Drivkvaserne på UNESCO’s fortegnelse

De maritime erfaringer, kundskaber og traditioner, der er forbundet med ålefiskeriet med drivkvaser, bliver holdt levende ved bådenes anvendelse til fritidssejlads og deltagelse i traditionelle drivkvaseregattaer. Arbejdet med at bevare denne kulturarv står især stærkt i Forpommern. Arven blev i 2018 anerkendt ved at blive optaget i den tyske UNESCO-kommissions fortegnelse over den immaterielle kulturarv. Ligesom der findes en konvention til beskyttelse af den fysiske verdensarv, har UNESCO udarbejdet en konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. For arbejdet med bevarelsen af de danske drivkvaser har den tyske anerkendelse særlig betydning, idet drivkvaserne netop kom til Danmark fra Tyskland.

UNESCO har desuden i 2021 anerkendt klinkbådstraditionen som “immateriel kulturarv”. Det er en håndsrækning til klinkbådsmiljøerne i Danmark, Finland, Færøerne, Island, Norge, Sverige og Åland.

Kvaselagets medlemmer

  • Jan Tjørnemark, formand, medlem af bestyrelsen
  • Otto Vornøe, kasserer, medlem af bestyrelsen
  • Hanne Hollnagel, medlem af bestyrelsen
  • Gunnar Langkilde, medlem af bestyrelsen
  • Marie Bengtson
  • Sten Lykkebo
  • Kirsten Midtgaard
  • Ole Pedersen
  • Christian Rosdahl
  • Tom Skriver

Arne Gotved var lagets stiftende formand.

Jan Hansen og Bjarne Isaksen, som var med ved Lagets start, er trådt ud af Laget, men er på listen over Karens Venner med tak for hjælpen til at få Laget stiftet og løbet i gang.

Den forrige ejers sønner Gustav Kallan Lauritsen og Laurits Kallan Lauritsen er æresmedlemmer med mulighed for at sejle båden.

Journalisten Brigitte Alfter og historikeren Svend Aage Christensen bistår skibslaget med websiderne og det øvrige formidlingsarbejde.

Kvaselaget i 2015 på dagen, hvor Karen fik nye navneskilte. Foto: Jørgen Stæhr

Karen i projektørlys under foredraget “Karen og ålene”

Karen i Bogø Havn under foredraget den 29. oktober 2015

Karens plads i traditionen på Bogø

Karen var ikke den første drivkvase på Bogø. Allerede i 1880’erne hører vi om kvaser på øen. En meget aktiv kvasefisker på  Bogø var J.P.J. Drejer, der havde taget eksamen på Bogø Navigationsskole i 1871. Her ses en af hans annoncer i Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad af 27. juli 1893.

Bogø-fiskeren J.P.J. Drejers annonce for åledrivvod i 1893

Drejers kvase ‘Hvorfor’ vinder kapsejlads ved Bellevue

Drejer deltog i 1891 med sin kvase i en kapsejlads for fiskefartøjer, som blev afholdt ud for Bellevue af Dansk Forening for Lystsejlads. 112 både havde givet møde ved starten. Af avisreferater fremgår det, at fjerde løb blev vundet overbevisende af Drejer. “I fjerde Løb, for Fiskekuttere og Kvaser under 10 Tons, vare Tiderne: “Hvorfor”, J.P.J. Drejer, Bogø, 3 T. 49 M. 34 S., “Tumleren”, Julius Gunnersen, Taars, Nakskov, 4 T. 22 M. 5 S og “Aurora”, L. Lund, Kragenæs, Lolland, 4 T 24 M. 42 S.” Sejladserne blev overværet af flere kongelige, og dommer var kaptajn Drechsel. Præmierne blev under stor festivitas overrakt i Tivoli, hvor der var indrettet en festplads til de 700 sømænd, der havde givet møde. Kampdommeren aflagde beretning om udfaldet af kapsejladsen og uddelte præmierne. Stærke hurraråb hilste de sejrende bådførere. Læs reportagen i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 25. juli 1891, side 2, spalte 2. Den går over to spalter. (Linket åbner til en pdf-fil på 2,3 Mb, som det tager et øjeblik at hente. Den bliver læsbar ved 3-400 pct. zoom). Beskrivelsen fra aftenfesten i Tivoli tyder på, at det var en god dag for J.P.J. Drejer.

Vodfisker i Bogø Havn

Bogø Havn 1940'erne måske - kvase - måske x
Fiskerbåde i Bogø Havn. Billedet er taget efter 1940, idet man i højre billedkant ser Stormgårdens stuehus, opført i 1940.

Endnu i 1961 ser man en fiskerbåd med vod til tørre i Bogø Havn

Sylvest Jensen luftfoto 1961. Fra Det Kongelige Biblioteks samling Danmark set fra luften – før Google

Prøv også at følge linket her og se en bemærkelsesværdig vignet af en handelskvase fra Bogø, der i slutningen af 1800-tallet opkøber ål fra drivkvaser (Dansk Fiskeriforenings Modelsamling). Kvasen må være fra før 1894, da modellen blev fremvist på en fiskeriudstilling i juni 1894. Vignet af H. Schøsler-Pedersen i “Høst fra havet”, 1960, s. 184. I bogen er der et helt kapitel om de danske handelskvaser.

→ Læs, hvordan der blev fisket med Karen