Karen fik sin første motor i 1926, allerede fem år efter, at den var bygget. Det var en 5 Hk DAN-motor.  I 1980 isatte Theodor Hansen en brugt 15 Hk Bukh-motor.  I Svendborg blev der i 2004 isat en 7,5 Hk Arona. Endelig fik Karen i 2014 monteret en 14 Hk Yanmar, model 2QM15G.

Gl. Kalvehave. Vedligeholdelsen kan i de første år følges i tilsynsbogen. Johannes P.G. Petersens notater i bogen for 1932-34 er af typen “Karen af Kallehave er malet og istandsat og motoren efterset.” Derefter er der en lang pause mellem 1934 og 1970. Skibet blev solgt til Præstø engang i 1930’erne.

Karen på bedding i Gl. Kalvehave – med motor – isat i 1926
Vedligeholdelse i Gl. Kalvehave på et tidspunkt mellem 1926 og ca. 1934

Bogø 1969-1995. I 1970 noterede Theodor Hansen, at han havde isat 15 nye bord i bunden, samt en ny dam. Der var blevet klinket med kobber og jern over hele bunden, samt spiret om overalt i skroget. Endvidere var der påsat ny strykøl (Straa-køl, en. (undertiden m. former som Strog-. Strø-. (“I dagl. Tale hører man undertiden Strygkjøl”). Saal af planke(r), der spigres til underfladen af den faste køl (for at hindre skamfiling eller for at gøre skibet stivere). Desuden havde han sat forskær på roret (også kaldet balancedelen). Forruffet var blevet forhøjet, og lukafet fornyet.

I 1971 blev båden kølhalet, og der blev ilagt elektrisk lys. I 1972 var Karen igen på land. Den blev efterset og kølhalet, og Theodor Hansen anskaffede fem nye sejl, storsejl, stag, fok, topsejl og mesan. i 1973 blev der skiftet propel, mellemaksel og kobling. I 1974 blev der anskaffet nyt topstykke og et glødehovede til motoren i reserve.

I 1980 gennemførtes et særligt omfattende arbejde på Bogø. Alt det ovenbords blev fornyet. Der blev monteret 6 bord, skandæk, dæksbjælker, dæk, ruf, styrehus, mastekiste og forruf. I 1985 fik Karen isat 7 bord i forskibet og 1 bord midtskibs om bagbord. I 1987 fik Karen udskiftet styrbords langskibs damskot og en planke i damdækket. Der blev anskaffet andre sejl.

I årene 1995-2004 på Christianshavn blev kølplanke, flere spanter midtskibs, stormast, sværdkiste, svingsværd og de to nederste bord fornyet, og riggen blev delvis genetableret. Udskiftningen af midtskibsspanterne skete sikkert i forbindelse med propning af damhullerne.

Fra 2004 til 2011 blev drivkvaseriggen helt genetableret.  Båden fik ny motorinstallation, og motoren blev rykket frem, så den blev en del af en “falsk damtragt”. Begge stævne blev repareret, og forruffet blev sænket.

I 2006-07 fik Karen fire nye sejl. Sejlene blev leveret af DK Sails i Rudkøbing formedelst ca. 22.000 kr.

Karens store restaurering i 2013-14. Ejerne i Svendborg skrev: “Karen var temmelig mør, og det var lidt et alt eller intet projekt. Så det endte med at blive til 76 meter bord, 4 spanter, 2 stævne, 1 motor…” Ifølge en ansøgning til Skibsbevaringsfonden arbejdedes der forud for igangsættelsen af restaureringen med et budget på 388.000 kr., hvoraf 298.000 kr. ansøgtes hos Skibsbevaringsfonden. Det endelige regnskab kender vi ikke, og det endte med, at Anker Lauritsen betalte restaureringen af egen lomme.

I 2015-17 har Karen fået påsat nye navneskile,  fået nyt ruftag, fået kalfatret dæk og skrog, fået slået nyt tovværk af rebslager Peter Jensen, samt fået ny rorpind.

Niels Normand kalfatrer dækket
Niels Normand monterer det nye ruftag, april 2017. Fremstillet med støtte fra Fanefjord Sparekasses Fond
Rebslagning på Bogø Havn, juni 2016. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

→ Læs mere om Karens opbygning, motor og sejl
→ Læs mere om drivkvasernes historie